Projekt "Leiutajate leiubüroo"

Projekti toetaja: Hasartmängumaksu Nõukogu

Kestvus: november 2014- jaanuar 2015

Sihtrühm: Sillamäe linna lapsed ja noored

Projekti eesmärgid:
- tehnika valdkonna tutvustamine noortele huvitavas vormis
- noorte loomingulise ja teaduspotentsiaali realiseerimine
- tehniliste huviringide tutvustamine
- noormeeste kaasamine huviharidusse

Tulemused.
Projekti raames olid välja kuulutatud kaks konkursi: robotite taaskasutatavatest materjalidest konkurss ning joonistuste konkurss „Tuleviku tehnoloogiad“. Konkursidele laekus rohkem kui 100 tööd. 16.01.-25.02 SHNK-s Ulei toimus nende tööde näitus. 17. jaanuaril toimus üritus „Laste leiutiste päev“, mille raames Jõhvi ja Sillamäe tehnika ringid esitasid ennast, oli läbi viidud viktoriin „Leidlik mõistus“ ning toimus robotite võistlus. Ürituse lõpus AHHAA keskuse teadusteater näitas etendust „Maagiline keemia“. 

Projekt "Pääasterőngas"

Projkti toetaja: Hasartmängumaksu Nõukogu

Kestvus: 15. september – 27. november 2014.a

Sihtrühm: lastekeskuse „Kodusoojus“ külastajad

Projekti eesmärgid:
• Ennetustöö noorte seas
• Huvihariduse ja tegevuse populariseerimine

Tulemused:
Noored vanuses 7-15 aastat tutvusid SHNK Ulei ringitegevuseda. Nad tegelesid käsiööga, joonistasid, töötlesid puud, meisterdasid mänguasju, õpisid laulma, tantsima ning teatrikunsti. Igaüks sai leida endale sobivat ja huvitavat tegevust. Projekti raames oli korraldatud väljasõit Narva Muuseumi. Samuti projekti osalejad võtsid osa linna lauamängu meistrivõistlustel, mis oli korraldatud avatud noorteklubi „Uus põlvkond“ poolt. Projekti lõpus nendest töödest, mille noored valmistasid ette SHNK-s Ulei oli avatud näitus.

Pildid...

Ida-Viru Prefektuuriga koostööprojekt "Breaking Barriers-effective work with at risk groups"-rahvusvaheline noorsootöötajate seminar

Projekti toetavad: Erasmus +, euroopa Noored Eesti Büroo

Kestvus: mai 2014-detsember 2014

Sihtrühm: 5 riigi noorsootöötajad, kokku 44 inimest, kaudne sihtrühm: riskinoored

Projekti eesmärgid:
Projekti “Barjääre ületades”- effektiivne töö riskinoortega” põhieesmärgiks on arutada, analüüsida ja võrrelda kogemusi ja praktikaid erinevate riikide töös riski-ja vähekindlustatud noortega. Projekti erilisus seisenb selles, et osalejad erinevatest riikidest tutvustavad oma efektiivseid töövõtteid ja jagavad kogemust teistele noorsootöötajatele kuid näitavad oma töömeetodeid ka praktikas, kaasates praktilistesse tegevustesse riskigruppi kuuluvaid noori ning koostöös teiste organisatsioonidega korraldades Sillamäe linnas noorsooüritust, mis on pühendatud noortele, sh riskinoortele. Projekti käigus kasutatakse erinevaid tegevusvorme ja mitteformaalse õppimise meetodeid, nagu, näiteks paneeldiskussioonid, ümarlauad, ajurünnakud, töötoad, rühmatööd, arutlused, street-tantsud, mängud, praktilised tegevused vabas õhus, jt.

Tulemused:
Projekti tulemusena luuakse noorte organisatsioonide võrgustik, mis teeb tõhusat koostööd riski-ja vähekindlustatud noortega töötamise valdkonnas, tõstetakse teema tähtsust nii kohalikul, riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasemel ning luuakse infovoldikud, mis tutvustavad projekti käigus arutletud, analüüsitud ja edukalt kasutatud meetodeid.

Rainbow of Our Talents: rahvusvaheline noortevahetus

Projekti toetavad: Euroopa Noored, Youth in Action, Archimedes

Kestvus: mai 2014-august 2014, noortevahetuse toimumine 27.06-04.07.2014

Sihtrühm: Otsene grupp: Sillamäe linna noored vanuses 15-30, sh erivajadustega noored. Kaudne sihtgrupp: Sillamäe linna erivajadustega ning väheste võimalustega noored, nendega töötajad, Ulei pedagoogid.

Projekti eesmärgid:

 • läbi viia rahvusvaheline noortevahetus koostöös Läti organisatsiooniga Rīgas internātvidusskola bērniem ar dzirdes traucējumiem ja Bulgaaria organisatsiooniga NC Future Now, kes töötavad erivajadustega noortega (põhiliselt kurdid, kuid ka teistega), mis tõstaks Sillamäel teemat erivajadustega noorte võimalustest huvihariduse ja huvitegevuse valdkonnas
 • teha SHNK Ulei asutuse analüüs vastavalt noortevahetuse põhiteemale ning välja töötada noorte ettepanekud olukorra parandamiseks ning uute võimaluste pakkumisteks nii erivajadustega kui ka vähemate võimalustega noortele
 • kultuuriline dialoog erineva kultuuritaustaga ja kultuuriliste traditsioonidega noorte vahel korraldada ja läbi viia noortevahetuses osalevate noorte poolt mänguüritus linna noortele ja lastele vabas õhus.

Tulemused:

 • edukalt läbiviidud rahvusvaheline noortevahetus, mis tugevdas partnersuhteid välismaa suurte noorteorganisatsioonidega ning keskendus erivajadustega noortega töötamise temaatikale
 • tehtud ja läbi viidud analüüs, mis käsitleb SHNK Ulei võimalusi ja perspektiive erivajadustega noortega töötamiseks, sh ka vähemate võimalustega ning riskilastega töötamiseks
 • läbiviidud noortepoolt korraldatud noorteüritus linna lastele ja noortele Sillamäe linn ja meie kultuur on esindatud välismaa organisatsioonidele.

Kaasaegseks meistriks klassikaliste harjutuste abil

Projekti toetavad: Eesti Noorsotöö Keskus (konkurss „Varaait“)

Projekti kestvus: mai 2014-oktoober 2014

Sihtrühm: Sillamäe Huvi-ja Noortekeskuse Ulei tantsuvaldkonna õpilased.

Projekti eesmärgid:

 • mitmekesistada ja arendada tantsuvaldkonda, andes võimaluse harjutada graatsilisust ja meisterlikkust klassikaliste harjutuste abil balleti käsitugipuu juures.
 • tõhustada erinevate huviringide/õpperühmade noorte koostööd läbi ühiste tegevuste ning ainekavade ühiste ainetundide abil
 • muuta paremaks huvikooli võimalused noorte jaoks, luues võimalused tegeleda balleti tugipuu juures suuremale grupile üheaegselt
 • arendada tantsuvaldkonda, kaasates tegevustesse ka piiratud võimalustega noori.

Tulemused:
SHNK Ulei aulas, mis asub aadressil V. Tškalovi 25 on paigaldatud balleti käsipuutugi, mida kasutavad tantsukooli ja tantsukollektiivide õpilased.

 • on ilmunud võimalused tantsuvaldkonnas, mis aitavad kaasa erinevate õppekavade lõimumisele
 • on suurenenud õpilaste arv, kes saavad osaleda klassikalise koreograafia tundides
 • on ilmunud võimalused kasutada tantsuruumi erinevate proejtkide läbiviimise ajal klassikalise koreograafia õpetamiseks, kaasates uusi noori, kes ei ole siiamaani kaasatud huvikooli töösse.

Ettevőtlikud teatrihuvilised: lastele mőeldud temaatiliste ürituste korraldamine noorte teatraalide

Ettevõtlikud teatrihuvilised: lastele mõeldud temaatiliste ürituste korraldamine noorte teatraalide poolt

Projekti toetavad:
Sillamäe Linnavalitsuse Arenguosakond

Projekti kestvus: detsember 2013-juuni 2015

Sihtrühm: Otsene sihtgrupp: Sillamäe Huvi-ja Noortekeskuse Ulei teatriringi osalejad vanuses 14-28, umbes 24 inimest
Kaudne sihtrühm: Sillamäe linna lapsed vanuses 4-10, nende vanemad.

Projekti eesmärgid:

 • Noorte ettevõtlike ideede toetamine eesmärgiga innustada neid looma tulevikus oma MTÜ-d või õpilasfirmad
 • Uue teenuse (temaatilised teatraliseeritud meelelahutusprogrammid lastele) pakkumine linna elanikele.
 • Noortele ettevõtluse aluste õpetamine läbi praktiliste tegevuste.

Tulemused:
Perioodil detsember 2014-juuni 2014 noored teatrihuvilised töötasid välja 9 temaatilist programmi, viisid ellu 68 meelelahutuslikku programmi ning teenisisd 1385 eurot näiteringi tegevuse arendamiseks.
Täites praktilisi ülesandeid õppisid nad luua uued kontaktid ja sidemed potentsiaalsete klientide ja partneritega, teha raamatupidaja tööd, vastutada oma tegevuse eest.

Tagasiside

Tagasiside
Copyright (c) Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei 2017. All rights reserved.