Otse korvi! (2)

 

OTSE KORVI

01. juuli Linnatrepp, Mere puiesteel

Traditsiooniline spordišõu "OTSE KORVI"

12.00 Avamine

12.10 Trepiviskevõistlustele registreerimise algus

Sportlaste näidisvõistlused (korvpall, jalgpall, taekwondo)

Mängualad ja meistriklass

13.45 Sportlaste autasustamine

14.00 Korvpalli visked linnatrepist "Otse korvi" vanuserühmad: 7-12a., 13a. ja vanem

 

 

 

 

 

 

2022

Otse korvi 2022! Registreerimisvorm

OK 2022 EST A1 Media

Spordisõu „Otse korvi“

ÜRITUSE AJAKAVA


12.00 – 12.10 Avamise tseremoonia

12.10 – 13.00 Tänavakorvpalli võistlused Sillamäe Linnapäeva karikas 2022
Osalevad meeskonnad Narvast ja Sillamäelt

12.10 – 14.00 Avatud meistrivõistlused „Sõrmekorvpall“
Meistriklass «Korvpalluri käevõru»
Eredate soovide konkurss
Registreerimine linnatrepilt viske võistlusel osalemiseks

13.00 – 13.05 Sillamäe Linnapäeva karikas 2022 turniiri osalejate ja võitjate autasustamine

13.05 – 14.00 Taekwondo näidisesinemised ja proovitrenn vaatajate jaoks
Sillamäe Taekwondo klubi Kwon

14.00 – 14.15 Võistluse„Sõrmekorvpall“ võitjate autasustamine
Eredate soovide konkursi võitjate autasustamine ja loterii osalejate seas
Võistluse "Otse korvi" osalejate proovivisked

14.15 Korvpalli visked linnatrepist
Rühm S tüdrukud (7-12 aastat)
Rühm S poisid (7-12 aastat)
Rühm XXL naised (13 aastat ja vanem)
Rühm XXL mehed (13 aastat ja vanem)

Super mäng! Visked linnatrepi tipist

Võitjate ja auhinnasaajate autasustamine kõikides rühmades

Projektid 2021

"Otse korvi"

Linnatrepilt korvpalliviskevõistluste läbiviimise traditsioon on 2 aastat. Esimesed kaks üritust (2019 ja 2020) kujunesid huvitavateks, suurejoonelisteks ja äratasid huvi nii otsestes osalejates kui ka kohalviibijates. Täpse viske võistluse eelisteks on nende lihtsus, dünaamilisus ja ligipääsetavus. Osaleda võivad kõik, olenemata vanusest, soost või vormist. On täiesti võimalik, et auhinna võitmiseks piisab vaid õnnest. Projekti toetas Eesti Kultuurkapital.

Projekti leht

Loominguline õppelaager

Augustis toimus Haridus-ja Teadusministeeriumi toel Kannuka kooli baasil loominguline õppelaager huviringide osalejatele.. Projekti eesmärk oli kohandada lapsi pärast kaugõpet klassiruumis õppimiseks. Projektis osalejad said ise kogeda, et õppida on võimalik lõbusas, loomingulises ja vabas keskkonnas.

 "Kunstikümblus"

Projekt "Kunstikümblus: teatrimask, kui kunst" kestis 3 kuud (september-november 2021) ja hõlmas järgmisi tegevusi:
1) video loomine, mis räägib maskidest kui omaette kunstiliigist eri rahvaste kultuurides;
2) projekti tutvustus (tundides käimine, projekti programmi tutsvustamine, tehtud video näitamine projekti osalejatele);
3) kooliõpilaste poolt oma autorimaski loomine (savist voolimine, maalimine);
4) autorimaskide näitus Kannuka koolis.

Projekti oli toetatud Eesti Kulturkapitali poolt.

Projekt "A-Pärl: ava ja avasta"

SHNK Ulei  ja Käina Kultuurikeskus (Hiiumaa) pidasid HARNO toel kolm noortekohtumist. Projekti põhieesmärk on koostöö ja võimaluse andmine noortel realiseerida oma loomingulist potentsiaali ja arendada võtmepädevusi. Noortele toimusid meistriklassid neljal alal: kunst, kirjandus, tants ja vokaal. Ühistegevuste kaudu said noored üle keelebarjäärist ja õppisid, kuidas teha tõhusat koostööd teistest kultuuridest pärit noortega.

 Kahjuks, ei saanud läbi viia piirangute tõtt projekti "Trummaania", aga lodoame seda teha lähiaastatel.

Muusikaline express akadeemia 2020

Registreerimisvorm

Info
Kava
Õpetajad

27.-28. veebruaril Sillamäe Huvi-ja Noortekeskus Ulei korraldab „Muusikalist ekspress akadeemia".
Kutsume kõiki, kes soovivad oma esinemisoskusi pop ja jazz vokaalis arendada.

Eesmärgid:

  • • Projektis osalejate loomingulise ja muusikalise potentsiaali arendamine.
  • • Muusika ja vokaalkunsti populariseerimine, sealhulgas vaba aja veetmise viisina.
  • • Võimaluse loomine noortele oma loomepotentsiaali realiseerida.
  • • Kontaktide loomine.

Ülesanded:

  • • Tingimuste loomine, et projekti osalised saaksid oma vokaal-ja loomingulist potentsiaali maksimaalselt realiseerida.
  • • Omandatud oskuste praktiline rakendamine loovtegevuses.

„Muusikalise ekspress akadeemia" tunnid toimuvad Sillamäe Huvi-ja Noortekeskuse Ulei ruumides V. Majakovski 7 (saal, kabinetid).

Oma elu kunstnik: loomingulisi inimesi ühendav projekt

Projekti nimetus: Oma elu kunstnik: loomingulisi inimesi ühendav projekt

Projekti eesmärgid:
* suurendada igapäevaseid kontakte erirahvusest ja kunstiga seotud inimeste vahel,
* aidata kaasa näitustel osalevate ja näitusi külastavate inimeste omavahelisele suhtlustele, luua näituste sari ja avamistseremoonia külastamise traditsiooni Sillamäe linnas, kaasates ürituste sarja ettevalmistamiseks piirkonna noori ning arendades nende võtmepädevusi
* luua näituste ja väljapanekute kaasaegne galerii koht SHNK Uleisse piirkonna ja külalisnäituste eksponeerimiseks ja näituste avamistseremooniade läbiviimiseks.
Kitsamad eesmärgid on mitmete kultuuriorganisatsioonide ja haridusasutuste omavahelise koostöö tõhustamine, näitustesarja ja piduliku näituse avamistseremoonia ettevalmistamine ja läbiviimine, ühise suhtlusruumi tugevnemist toetavate tegevuste läbiviimise traditsiooni loomine: omavaheline suhtlemine loovinimeste vahel avamistseremooniadel (kus saavad kokku nii eri rahvuste kui ka eripõlvkondade esindajad ja saavad suhelda mitteformaalselt)

Projekti toetavad: Integratsiooni SA

Projekti kestvus: 01.10 -30.12.2018

Projekti sihtrühm: Ida-Virumaa noored vanuses 14-30, SHNK Ulei töötajad-kunstiosakonna õpetajad, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse toitlustusteeninduse osakonna õppijad, kokku umbes 50 inimest Projekti tegevustest mõjutatav sihtrühm: Loomingulised inimesed, kes soovivad oma töid avalikkusele tutvustada Eestist ja väljaspoolt Eestit, Eesti elanikud. Planeeritud näituste külastajate arv kuni projekti lõpuni umbes 1500 inimest, järeltegevused -planeeritud näituste külastuste arv aastas -11 000 inimest (vastavalt eelmiste aastate külaliste arvu arvestavale prognoosile)

Projekti tulemused:
Sillamäe Huvi-ja Noortekeskuses „Ulei" sai loodud kaasaegne näituste galerii koht ja tehti avamistseremooniad, kus loovad isikud saavad suhelda, arutada edasisi plaane, mis omakorda tõhustab erinevate kultuuri-ja haridusorganisatsioonide omavahelist koostööd, meelitab noortekeskusesse, linna ja piirkonda rohkem turiste ja huvitatud inimesi, anti noortele võimaluse arendada oma võtmepädevusi läbi näituste ettevalmistamise, avamistseremooniate planeerimise ja läbiviimisse

Noorte sosiaalse teatri projekt "Noored kõnetavad"

Projekti nimetus: Noorte sosiaalse teatri projekt "Noored kõnetavad"

Projekti eesmärgid:
-jätkata avatud noorsootöö arendamist Sillamäe linnas, toetades noorte algatusi ning tõhustades koostööd linna hariduasutuste ja noorteorganisatsioonide vahel, -luua noorte sotsiaalse teatri traditsioonid linnas ja piirkonnas
-toetada noortegrupi soovi kutsuda arutlema noorteprobleeme noori ja otsustetegijaid (linnavalitsuse töötajaid, noorsootöötajaid, õpetajaid), kasutades selleks sotsiaalse teatri meetodit,
-arendada noorte loovust ja ettevõtlikkust
-lavastada noorteprobleeme kajastavaid miniatüüre, sobitades need lõppkokkuvõttes üheks sotsiaalseks lavastuseks, mis kõnetaks arutama norteprobleemide üle linnas ja piirkonnas,
-luua võimalused noorte sotsiaalse teatri läbiviimiseks noortekeskuse õues
-anda algatuslikele noortele võimaluse kaasata avatud noorteklubi tegevustesse uusi noori ja käivitada uusi projekte

Projekti toetavad: Eesti Noorsotöö keskus, ANK projektikonkurss 2018

Projekti kestvus: märts-november 2018

Projekti sihtrühm: Projekti otseseks sihtrühmaks (lavastuse tegijad) on kümme 13-26 aastast noort, kes külastavad SHNK Ulei avatud noorteklubi, sh mõned näiteringi osalejad, projekti laiemaks sihtrühmaks on Ida-Virumaa piirkonna noored ja otsustetegijad, kes vaatavad lavastust, osalevad selle aruteludes ja pakuvad oma lahendusvariandid

Projekti tulemused:
*projekt aitas kaasa noorsootöö arendamisele linnas, kogukonna kaasamisele ning uute noorte kaasamisele
*noorte idee sai realiseeritud ning sündis noorte sotsiaalse teatri tradistsioon, noorte poolt kirjutatud ja tehtud lavastus sai vaadata umbes 200 inimest, kes said osaleda lavastuses püstitatud probleemide arutlemistes ning oma lavastuse lõpu loomises.

«Muusikaline Expressakadeemia»

Projekti nimetus: «Muusikaline Expressakadeemia»

Projekti eesmärgid:
-tutvustada ja populariseerida muusikalisi suundi, mis ei ole Ida-Virumaal veel arendatud noorte seas: mažoretid, twirling, trummimäng;
- tunnustada ja arendada noorte huvi löökpillide ja sportliku koreograafiaga seotud muusikaliste suundade vastu;
- Kaasata noori Ida-Virumaalt ja mujalit ning näidata nendele muusikaga tegelemist kui positiivset võimalust vaba aja veetmiseks;
- Võimalus harrastusmuusikutel realiseerida oma loomingulist potentsiaali;
- Uute loominguliste kontaktide loomine noorte muusikute ja nende pedagoogide vahel ning kogemuste vahetamine;

Projekti toetavad: Eesti Kultuurkapital, HMN (Haridus-ja teadusministeerium, Kultuuriministeerium), Sillamäe LV

Projekti kestvus: jaanuar 2018-märts 2018

Projekti sihtrühm: Trummimängijad, uute tantsustiilidest(mažoretid, twirling) huvitatud, eelkõige noored

Projekti tulemused:
Ida-Virumaal on rohkem esindatud ja arendatud uued muusikalised stiilid: mažoretid ja twirling ning trummimäng
- Projekti käigus sai oma teadmisi muusika valdkonnas täiendada 58 noort erinevatest organisatsioonidest ja riikidest: Eesti: Sillamäe Huvi-ja Noortekeskus Ulei, Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskus, Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskus, Ahtme Kunstide Kool, Kohtla-Järve Kunstide Kool, Narva Muusikakool. Teistest riikidest: Orša,Valgevene, Prantsusmaa, Armeenia, Sankt-Peterburg
- Noorte muusikute oskused ja teadmised muusikas on täiendatud ning mängimiskunst ja esinemisvõime on paranenud, nende korraldatud kontsert äratas ka teiste noorte huvi selle suuna vastu.

otse korvi 160
Copyright (c) Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei 2022. All rights reserved.