Tantsuteatri kostüümid oma kätega

Projekti toetavad: Eesti Noorsootöökeskus Konkurss „Varaait“

Kestvus: juuni 2012-oktoober 2012

Sihtgrupp: Käsitöö, Õmblustunnid ning Nahadisain huviringide õpilased, tantsukooli õpilased.

Eesmärgid:
1. Soetada uusi õppevahendeid (õmblusmasinad) ja selle kaudu kaasajastada huviharidust, mitmekesistada huvikooli õppekava täitmist ja toetada vähemate võimalustega noorte osalust noorsootöös
2. Kaasajastada tarbekunsti valdkonnaga seotud huviringide (Nahadisain, õmblustunnid, käsitöö, kunstiklassid) sedameid ja vahendeid, uue tehnoloogia kasutuselevõtuga kaasajastada huviharidust ja luua paremaid tingimusi loomingulisuse arendamiseks.
3. Uute soetuste abil motiveerida õpilasi kasutama uusi võimalusi erinevate tehnikate omandamisel ja täiustamisel, mitmekesistada seeläbi õppekavade täitmist ning arendada õpilastel meeskonnatöö oskusi ja ettevõtlikkuse algatusi.
4. Näidata huvihariduse erinevaid võimalusi noorte potentsiaali realiseerimiseks, sõltumata noorte sotsiaalsest olukorrast, füüsilisest puudest vms. (loovuse ja ettevõtlikuse arendamine, algatusvõime toetamine, vähemate võimalustega noorte noorsootöös osaluse toetamine).

Tulemused:
1. tarbekunsti ala huviringide ja õpperühmade klassid on varustatud kaasaegsete seadmetega, mis võimaldab kasutada erinevaid õmblustehnikaid ja kostüümide valmistamise tehnikaid – kaasajastatud huviharidus ja mitmekesistatud õppekava täitmine.
2. Õpilased ja huviringides osalejad on saanud võimaluse viia ellu rohkem uusi ideid tänu uutele tehnikatele ja seadmetele – mitmekesistatud on õppekava täitmist.

Lőimitud jőuluaeg

Projekti toetavad: Hasartmängumaksu Nõukogu č Sillamäe Linnavalitsus.

Kestvus: oktoober 2012- jaanuar 2013

Eesmärgid:
- aktiivse ja mitteformaalse õppimise harjumuste levitamine Sillamäe linna õpilaste vahel
- eesti lastekirjanduse tegelaste tutvustamine vene lastele ja noortele
- korraldada ja läbi viia  jõuluteematilised teatraliseeritud üritused, mis põhinevad LAK õppe põhijoontele: õpilaste aktiivne õppimine, koostöö ühiste ülesannete lahendamisel
- äratada laste ja lastevanemate huvi  eesti jõulutraditsioonide ja jõuluteematilise sõnavara tundmaõppimiseks ja rikastamiseks läbi mitteformaalsete õppemeetodite kasutamise
- kasulikult ja huvitavalt sisutada laste vaba aega, kaasates lapsi projekti tegevustesse: konkurssid, viktoriinid, improviseeritud esinemised jms.

Tulemused:
- perioodil 25.-28. detsembril 2012 läbi viidud 12 etendust, mille külastasid umbes 1000 inimest, sh 700 1.-6. klassi õpilast ning milles nii lapsed kui ka vanemad said aktiivseteks osalejateks
- lastele oli tutvustatud eesti lastekirjanduse järgmised tegelased: Arabella-mereröövli tütar, Kapten Trumm ja Krõll

   

Eesti keele kursused SHNK Ulei töötajatele

Projekti toetajad: MISA, EuroopaLiit (Inimressursi arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Elukestev õpe” meetme „Keeleõppe arendamine” programm „Keeleõppe arendamine 2011-2013”. Avalikusektori töötajate ja teenistujate eesti keele õpe.)

Projekti kestvus: september 2011-juuni 2012

Projektisihtgrupp: SHNK Ulei 15 töötajat

Projekti eesmärgid:
·        pakkuda SHNK Ulei töötajatele eesti keeleõpet, mis sisaldaks 112 tundi auditoorset tööd ning 1 õppekäiku (Hiumaale)
·        peamine eesti keele  kursuse  eesmärk on täiendada suulist eneseväljendusoskust tööga seotud situatsioonides, erilist tähelepanu pöörata ametialasele sõnavarale, samas aga ühendadakeeleõpet tööga seotud probleemülesannete lahendamisega (näiteks festivali võinoorsooürituse korraldamine ja suhtlemine eestikeelsete organisatsioonidega, töötubade planeerimine eesti keeles, suhtlemine potentsiaalsete partnerorganisatsioonidega jms), samas üheks eesmärgiks on eesti keele sõnavaratäiendamine eesti kultuuri valdkonnas, kuna keskuse töö on seotud  huvihariduse ja kultuurivaldkonnaga.  

Projekti tulemused:
Korraldatud ja läbi viidud eesti keele õpe Ulei töötajale ja õppekäik Hiumaale, mille käigus said kursuse osalejad palju rääkida  eesti keeles, arutada tööga seotud probleeme, tutvuda põhjalikumalt eesti kultuuriga ning laiendada oma erialast sõnavaraselle osas.

Põhjalikumat infot ja pilte Hiumaaõppekäigu kohta vaata siit...

Seikleme koos Mesimummimaal!

Projekti toetajad: Hasartmängumaksu Nõukogu(Haridus-ja Teadusministeerium), Sillamäe Linnavalitsus.

Projekti kestvus: mai 2012-september 2012

Projekti eesmärgid:
- huvitegevuse jahuvihariduse populariseerimine linnas
- noorte algatusvõimete arendamine, kaasates neid üritusteplaneerimisse ja löbiviimisse
- eesti lastekirjanduse tegelaste tutvustamine venelastele ja noortele
- laste ja noorte loominguline vaba aja sisustamine
- huvitegevuse ja huvihariduse meeldiva ja soodsaõhkkonna tutvustamine laste ja noorte vanematele, et kaasata lapsi ja noorihuvitegevusse ja -haridusse, ennetades sellega mõningaid noorte probleeme (kuritegevuslaste ja noorte vaheajal/koolivälisel ajal, laste ja noorte sõltuvus arvutimängudest ja uimastitest jms)
- huvitava laste-ja nooretürituse läbiviimine Sillamäelinnas.

Projekti sihtgrupp: Sillamäe linna lapsed janoored vanuses 7-15 a, nende vanemad.

Sisuline kokkuvõte:
Projekti raames planeeritakse koostöös Sillamäe Huvi-jaNoortekeskuses ULEI huviringides ja õpperühmades tegelevate noortega korraldadaja läbi viia suur laste-ja noorteüritus,mis tutvustaks linna lastele ja noortele eesti lastekirjanduse ühte tuntuimaidteost "Leiutajateküla Lotte" ja selle tegelasi ning nende tegevuste kaudu ka loomingulistlähenemist vaba aja sisustamisele (töötubades osalemine, leiutised,viktoriinid, esinemised, konkursid jms), samas aga propageeriks huvitegevuse jahuvihariduse arengut linnas, tutvustaks huvihariduse võimalusi.

Täpsema ajakava uurimiseks vajuta siia...

Laseme unistused lendu!

Projekti toetajad: Hasartmängumaksu Nõukogu (Haridus-ja Teadusministeerium), Sillamäe Linnavalitsus.

Projekti kestvus: detsember 2011-jaanuar 2012

Partnerid: Kingisepa linna Esteetilise Kasvatuse ja Hariduse Keskuse noorte loominguline kollektiiv „Dominanta“, kelle põhitegevus on seotud vokaaliga, kuigi noored ja lapsed osalevad aktiivselt erinevatel seminaridel ja konkurssidel ka väljaspool oma linna.

Projekti eesmärgid: - korraldada ja läbi viia noorte algatusel 2 noorsooüritust koostöös Sillamäe linna sõpsuslinna Kingisepa noorte esindajatega, et äratada teiste noorte tähelepanu ja motiveerida neid osaleda aktiivselt noorte elu planeerimisel ja ürituste korraldamisel, koostöö planeerimisel teise riigi noortega, - noorte kogemuste ja oskuste vahetamine, kultuuriliste traditsioonide tutvustamine -uute teadmiste omandamine erinevates valdkondades -laste ja noorte vaba aja planeerimis-ja sisustamisvõimaluste tutvustamine(erinevad laagrid, programmid, projektid, õpilasmalev jms ) , unistuste visualiseerimisvõimaluste tutvustamine.

Tulemused: Projekti raames oli korraldatud 2 arutlusfoorumit noortele, mis käsitlesid noorte vajadusi ja probleeme regioonis kui ka nende võimalikke lahendusviise, koostöövõimalusi ja noorte algatusvõimet erinevate noorte ürituste planeerimisel ja samas lasid noortel visualiseerida oma eesmärke ning unistusi ja lasta noorte poolt kirjutatud unistustega täidetud õhupallie ja taevalaternaid taevasse, oli läbiviidud töötuba ja pidulik programm linna elanikele koostöös noorte vokalistidega.

Sillamäe laulukarussell 2012

Projekti toetajad: Eesti Kultuurkapital, Sillamäe Linnavalitsu

Partnerid:Sillamäe linna koolid, lasteaiad, Kultuurikeskus, huviringid ja muud linna kultuuriasutused.

Projekti kestvus: oktoober 2011-veebruar 2012.

Projekti eesmärgid:
1. Leida andekaid vokaliste, kes aasta jooksul võiksid osaleda linna üritustel ning esindada linna riiklikel vokaalikonkurssidel.
2. Kaasata venekeelseid linna lapsi ja noori eesti kultuuri ja keele õppimisse laulude kaudu.
3. Motiveerida muusikajuhte leida uus huvitav repertuaar.
4. Võimaldada muusikajuhtidel ja-pedagoogidel täiendada oma oskusi läbi osalemise töötoas „Hingamise kasutamise tähtsus hääleseadel“

Tulemused: Konkurss toimus edukalt, sellest võttis osa 34 vokalisti, kes esindasid linna lasteadu, koole, kultuurikeskust, Sillamäe Huvi-ja Noortekeskust Ulei, Õigeuskliku kooli „Vikerkaar“ jm. Põhjalikumat infot (vene keeles) ja konkursi pildiabumit saab vaadata siit

Veel artikleid...

  1. Avastades Eestimaad

Tagasiside

Tagasiside
Copyright (c) Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei 2017. All rights reserved.